кафедра туристичного та готельного бізнесу

Наука

          

Наукові дослідження  та науково-виробнича діяльність кафедри туристичного та готельного бізнесу (далі – кафедра) відповідають профілю її діяльності та орієнтовані на вивчення і можливості розв’язання теоретичних і практичних проблем щодо підвищення ефективності функціонування підприємств туристичної сфери в умовах модернізації економіки України.

Основні принципи науково-дослідної роботи кафедри – це:

 • підготовка й захист науково-педагогічними працівниками (НПП) кафедри докторських і кандидатських дисертацій, а також забезпечення практичного застосування результатів наукових досліджень;
 • популяризація наукового доробку науково-педагогічних працівників кафедри шляхом публікування результатів наукових досліджень у фахових виданнях, участі у наукових, науково-практичних та науково-методичних конференціях різного рівня;
 • співробітництво з провідними ЗВО, науковими організаціями, підприємствами сфери туризму для спільного вирішення важливих наукових проблем, підготовки та підвищення кваліфікації професорсько-викладацьких складу кафедри;
 • ефективне використання наукового потенціалу НПП кафедри для вирішення актуальних проблем діяльності підприємств сфери туризму;
 • участь НПП кафедри у грантових програмах;
 • залучення студентів до виконання науково-дослідних тем кафедри (через роботу студентських наукових об’єднань).

Науково-дослідна і науково-виробнича діяльність кафедри проводиться НПП за такими напрямами:

 • проведення науково-практичних конференцій та науково-методологічних семінарів;
 • налагодження тісних наукових зв’язків з іншими ЗВО та підприємствами сфери туризму;
 • участь науково-педагогічних працівників і студентів у роботі наукових та науково-практичних конференцій, студентських гуртків;
 • підвищення якості професорсько-викладацького складу через роботу над дисертаціями, публікаціями наукових та навчально-методичних праць.

Напрями наукових досліджень на кафедрі формуються, виходячи із сучасних проблем суб’єктів господарської діяльності та зорієнтовані на забезпечення ефективності їх функціонування в умовах жорсткої конкуренції.

Тематика наукових досліджень охоплює низку актуальних питань, зокрема:

 • законодавчого регулювання організації туроператорської та турагентської діяльності в Україні;
 • організації та розвитку господарської діяльності підприємств сфери туризму;
 • теоретико-організаційних та практичних аспектів туристично-готельного підприємництва в сучасному бізнесі.

Комплексний підхід до науково-дослідної роботи кафедри реалізується виходячи з наступних умов та задач:

 • необхідність вирішення наукових проблем щодо підвищення ефективності функціонування підприємств сфери туризму на засадах партнерства в умовах модернізації економіки;
 • удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення стратегії розвитку підприємств сфери туризму на основі вирішення організаційних, методологічних та методичних питань;
 • відповідність кадрового забезпечення кафедри напряму підготовки фахівців;
 • розвиток наукових зв’язків з державними установами та підприємствами сфери туризму.

На кафедрі функціонує наукова школа «Модернізація сфери туризму і кооперації». Науковий керівник – Скляр Г.П., завідувач кафедри, д.е.н., професор.

Тематичні напрями науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників кафедри:

 • Скляр Георгій Павлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу: формування прикладного туристичного господарствознавства, дослідження механізмів господарствотворення туризму та кооперації в умовах модернізації економіки;
 • Шуканов Павло Васильович, доктор географічних наук, професор кафедри: сакрально-релігійний туризм; геополітика і геоекономіка туризму; стратегія сталого розвитку та моніторинг світового ринку туристичних послуг в умовах глобалізації та регіоналізації світу;
 • Карпенко Юрій Вікторович, кандидат економічних наук, доцент кафедри: модернізація інституту туризму як умова розв’язання суперечностей розвитку громадянського суспільства;
 • Карпенко Ніна Миколаївна, доцент: фактори туристичної привабливості території; еколого-економічні проблеми регіонів;
  Логвин Михайло Михайлович, кандидат географічних наук, доцент: туристичне регіонознавство; географія туризму; демографічні та духовно-моральні проблеми населення;
 • Животенко Віталій Олександрович, кандидат економічних наук, доцент: антикризове управління, економічна стійкість, протидія банкрутству підприємств туристичної сфери, економіка щастя;
 • Тараненко Олександр Олексійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри: діловий туризм; інноваційні технології в туризмі; розвиток соціально-економічних систем;
 • Дробиш Людмила Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент: ринок праці, кадрове забезпечення та партнерські відносини у сфері туризму.

Станом на 1 січня 2023 року науково-педагогічні працівники кафедри проводять дослідження в рамках науково-дослідної теми «Проблеми функціонування та розвитку сфери туризму в умовах модернізації економіки» (№ державної реєстрації 0117U004715). Науковий керівник – д.е.н., професор Георгій Павлович Скляр.

Результати виконання науково-дослідної теми «Геоекономічні особливості розвитку туристичної діяльності на засадах партнерства» (№ державної реєстрації 0113U006218. Науковий керівник – д.геогр.н., доцент Павло Васильович Шуканов) оформлені у вигляді звіту і оприлюднені у монографіях, наукових статтях та науково-практичних конференціях.

За результатами офіційно закріплених за кафедрою та індивідуальних наукових досліджень НПП кафедри упродовж останніх років видано: 19 навчальних посібників, 16 монографій, 160 статей і 255 тез доповідей.

Науково-педагогічні працівники і аспіранти кафедри щорічно висвітлюють результати своїх наукових досліджень шляхом публікування статей у фахових виданнях, беруть участь у науково-методичних та науково-практичних конференціях, у роботі круглих столів, семінарів-практикумів, форумів та регіональних семінарів-нарад з питань розвитку сфери  туризму.

Одним із важливих напрямів наукової роботи кафедри є керівництво науково-дослідною роботою студентів,  яка є дієвим засобом підвищення якості підготовки фахівців і тісно пов’язана  з навчальним процесом.

Студентська науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється в рамках роботи Студентської науково-дослідної лабораторії, студентського науково-методологічного гуртка «Традиція». Студенти спеціальності щорічно приймають участь у науково-практичних конференціях, круглих столах в університеті і за його межами. Результати дослідницької роботи студентів публікуються у матеріалах науково-практичних конференцій та круглих столів.

Результати наукових досліджень кафедри впроваджуються у навчальний процес і практичну діяльність суб’єктів господарювання туристичної сфери. Вплив науково-дослідної роботи на навчальний процес полягає у тому, що результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників знаходять своє відображення у змісті навчальних дисциплін, які вони викладають. Основним завданням науково-дослідної роботи кафедри є сприяння всебічній інтеграції навчально-виховного процесу, наукової та науково-виробничої діяльності.